Burdasınız
Anasayfa > KADIN HAKLARI > ÜCRETSİZ DOĞUM İZNİNİ KAZANMA VE HUKUKİ DURUMU

ÜCRETSİZ DOĞUM İZNİNİ KAZANMA VE HUKUKİ DURUMU

Doğum izni:

Kadın işçinin çalışma ve süt izni İş Kanunu Madde 74’de düzenlemiştir.

“Kadın işçilerin, doğumdan önce sekiz ve doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere, toplam on altı haftalık süre için çalıştırılmamaları esastır.”

Belirtmek gerekir ki işçinin sağlık durumu uygun olduğu doktorun onayı ile kanıtlanır ise işçi doğumdan önceki üç haftaya kadar çalışabilir.

İşçinin doğum izni alabilmek için yapması gereken hamile olduğuna dair belge almaktır. Bu belge işçi tarafından bağlı olduğu sigorta kurumuna bildirecektir.

ÜCRETSİZ İZİN HAKKI

İş Kanunu’nun 74. maddesinde düzenlenmiş bulunan doğum yapan işçinin ücretsiz izin hakkı, İş Kanunu’ nda açıkça belirtilmiş olan iki ücretsiz izin hallerinden birisidir.

4857 sayılı İş Kanunu ’nun 74. maddesinde açıkça belirtildiği üzere “…isteği halinde kadın işçiye, onaltı haftalık sürenin tamamlanmasından veya çoğul gebelik halinde onsekiz haftalık süreden sonra, altı aya kadar ücretsiz izin verilir”. Görüldüğü üzere kadın işçi talep ettiğinde doğum izninin tamamlanmasından sonra kendisine altı aya kadar ücretsiz izin verilir.

Doğum izninin, işçi tarafından kullanılması talep edildiğinde, işverenin bu izne onay vermesi aranmamaktadır. Tek taraflı irade beyanı ile Kanun’un verdiği yetkiyi kullanarak iş sözleşmesinin ücretsiz izin sebebiyle askıya alınmasını sağlamaktadır.

Yargıtay’ın 13.07.2009 tarihli bir kararında,

“Davacı işçi doğum yapmış, doğum sonrasında kullandığı ücretli doğum izinlerinden sonra ücretsiz doğum izni talep etmiş; ancak işverence buna izin verilmediği belirtilmiştir. Yargıtay ilgili kararında, 4857 sayılı İş Kanunu’nun, feshin geçerli sebebe dayandırılması başlığını taşıyan 18. maddesinin e bendinde, 74. maddede öngörülen ve kadın işçilerin çalıştırılmasının yasak olduğu sürelerde işe gelmemenin, geçerli feshe gerekçe olamayacağının düzenlendiğini belirtilmiştir. İş Kanunu’nun 74. maddesinde, ücretli doğum izninin ardından, istekleri halinde kadın işçilere 6 aya kadar ücretsiz doğum izin verileceği belirtilmiş ve kanun koyucu, yorum kurallarına başvurulmasına gerek kalmaksızın, bu hakkı işverenin takdirine bırakmayacak şekilde açık ve net olarak düzenlediği belirtilerek mahkemece, iş sözleşmesinin davacı tarafından değil, davalı işveren tarafından geçersiz nedenle feshedildiği gerekçesi ile davacının işe iadesine karar verilmesi gerektiği yönünde hüküm kurularak ilgili mahkeme kararı Yargıtay tarafından bozulmuştur.

Aynı durumda, iş güvencesinden yararlanmayan işçiler bakımından işçinin ücretsiz izinde olduğu gerekçesi ile iş sözleşmesinin feshedilmesi halinde kötü niyet tazminatı söz konusu olacaktır.


BUNA GÖRE AYLIKSIZ İZİN HAKKININ KULLANILMASI TEK TARAFLI İRADE BEYANINA BAĞLI OLUP İŞVERENİN İZNİ ARANMAMAKTADIR.

İşçinin isteği halinde alınan ek süre yıllık ücretsiz izne hak kazanma bakımından hizmet süresine dahil edilmeyecektir.

“ÜCRETSİZ DOĞUM İZNİNİ KAZANMA VE HUKUKİ DURUMU ” başlıklı yazı, yazarı tarafından http://avukatduygueris.com sitesinde yayınlanmıştır.”

Sosyal Medyada Paylaş

Bir Cevap Yazın

Top